Mir Planeta

Сърдечни приятели!

Дойде момент отново заедно да се помолим за Мир на Планетата Земя!
За М И Р – Мъдрост, Истина, Разум!
Нека всеки, който е разбрал, че сме Едно Цяло, се включи с Любов в тази молитва!
На 22 декември – сряда, 12.02 ч. на обяд  българско време – независимо къде по света се намирате,
Човеци – отделете една минута за прочитане на тази молитва!
Споделете я – тя наистина трябва да достигне до повече хора…
ЗаЕдно за Земята – Райска планета на Мира и Любовта – Нашият Дом!

Блажени миротворците!
Благословени хората, проводници на Божествената Любов и Грижа за другите!

Силвина Бел Илали, Георги Изворски

 

КОЛЕКТИВНА МОЛИТВА ЗА МИР НА ПЛАНЕТАТА

ГОСПОДИ на Мира, БОЖЕ наш,
ТАТКО ВСЕДЪРЖИТЕЛЮ,
ТВОРЕЦО на Небето и Земята,
на всичко видимо и невидимо!

Молим TE, благослови всички хора, които живеят на Земята!
Укрепи в тях Доброто и Човечността, Вярата, Надеждата и Любовта,
за да се установи Мир на Земята и в сърцата на хората!
Молим TE, човеците да осъзнаят,
че всички сме Едно, че Земята е един Божествен организъм!
Дай Светлина, ум и разум на хората,
за да се научат на Любов, Взаимопомощ и Прошка
и да изчезнат завинаги войната и враждата на Земята!
Отчаянието и агресията да се превърнат в Надежда, Мир и Радост!
Световните лидери да бъдат все по-често – просветени хора,
които истински се грижат за Човечеството.

ГОСПОДИ на Мира, молим TE, да дойде ТВОЕТО ЦАРСТВО на Земята,
което е изпълнено с МИР, ХАРМОНИЯ, ЛЮБОВ,
МЪДРОСТ, ИСТИНА, СПРАВЕДЛИВОСТ И ДОБРОТА!
Нека ТВОЯТА ОСЛЕПИТЕЛНА ВИДЕЛИНА
освети тая планета, за да може и тя да съществува
пълноценно и вечно в семейството на райските планети..!

ГОСПОДИ на Мира, да пребъде Великият ТИ Благ Промисъл!
БЛАГОДАРИМ ТИ !
СЛАВА ТЕБЕ !
МИР ВСЕМ !

Амин! Аум! Аумен!
Амин! Аум! Аумен!
Амин! Аум! Аумен!

Харум! Харом! Харим!

 

Dear friends!

The time has come to pray together for the Peace on Planet Earth!
Peace – Wisdom, Truth, Reason!
Everyone who has understood that we are all One, is invited to participate with Love in this prayer!
On December 22 – Wednesday, at 12.02 o’clock at noon Bulgarian time – no matter where in the world you are,
Humans – take a minute to read the prayer!
Please, share the prayer – it really needs to reach more people …
Together for the Earth – a Paradise planet of the Peace and the Love – our Home!

Blessed are the peacemakers!
Blessed are the people, mediums of the Divine Love and care for others!

Silvina Bel Ilali, Georgi Izvorski

 

UNIVERSAL PRAYER FOR THE PEACE ON THE PLANET EARTH

O LORD of the Peace, our GOD,
ALMIGHTY FATHER,
CREATOR OF HEAVEN AND EARTH,
of everything visible and invisible!

We beg YOU, bless all the people, living on the Planet Earth!
Strengthen in them the Goodness and the Humanity, the Faith, Hope and Love,
to establish Peace on Earth and in the hearts of people!
We beg YOU to help the people realize
that we are all One, that the Earth is a Divine organism!
Give Light, Mind and Reason to People,
to learn Love, Mutual Assistance and Forgiveness,
to make the war and enmity on the Earth disappear forever!
Despair and aggression to become Hope, Peace and Joy!
The world leaders to be more enlightened people,
who truly care about Mankind.

O LORD of the Peace, we beg YOU for YOUR KINGDOM to come on Earth,
which is filled with PEACE, HARMONY, LOVE, WISDOM, TRUTH, JUSTICE AND GOODNESS!
Let your DAZZLING LIGHT illuminate this planet
so that it too can exist fully and forever
in the family of paradise planets..!

O LORD of the Peace, may YOUR Great Providence abide!
THANK YOU!
Glory to YOU!
PEACE TO ALL!

Amen! Aum! Aumen!
Amen! Aum! Aumen!
Amen! Aum! Aumen!

Harum! Harom! Harim!

1 Comments
  • Валентина
    12:19 PM, 22 декември 2021

    Великолепна молитва.Адмирации , че ви има!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
Cart Overview