Website

КОЛЕКТИВНА МОЛИТВА ЗА ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА
2 януари, неделя в 12:00 ч. на обяд, българско време

Сърдечни приятели!
Нека отново заедно да се помолим за децата ни, за Бъдещето на Планетата Земя!
Нека дадем своя дан, с много Любов и грижа, за да измолим тяхната защита и Благословия!
Нека всеки, който е разбрал, че сме Едно Цяло, се включи с Любов в тази молитва!

На 2 януари 2022 г. – неделя, 12.00 ч. на обяд  българско време – независимо къде по света се намирате, Човеци – отделете една минута за прочитане на МОЛИТВА ЗА ДЕЦАТА!

Сърдечни приятели, присъединете се към фейсбук събитието и поканете и ваши приятели да се присъединят!
Споделете събитието, молитвата наистина трябва да достигне до повече хора…

ЗаЕдно за Бъдещето на Планетата Земя!

Благословени хората, проводници на Божествената Любов и Грижа за другите!

Силвина Бел Илали, Георги Изворски

МОЛИТВА ЗА ДЕЦАТА
по Силвина Бел Илали

ГОСПОДИ, БОЖЕ НАШ,
ТАТКО ВСЕДЪРЖИТЕЛЮ,
ТВОРЕЦО на Небето и Земята,
на всичко видимо и невидимо!

Молим ТЕ,
с Духа си, с душата си, с ума и разума си,
със сърцето и с волята си да чуеш молитвата ни!
Пази и закриляй Твоите ДЕЦА – БЪДЕЩЕТО на Планетата Земя!
Благослови Духът и Душата им,
за да бъдат полезни и доблестни хора, достойни граждани на света!
Изпълни душите им с Мир, Любов, Приемане и Вяра в Живота,
и силна Воля да прилагат Божествените Добродетели!
Дари им Здраве и Благословение,
за да бъдат предпазени от внушенията и примките на света!
Пази ги от недостойните!
Дай им успех във Всяко Добро Начинание!
Дай им Дара да разпознават покварата и ги пази от нея,
нека бъдат непорочни и целомъдрени!
Дай им сила да преодоляват трудностите, изпитанията и неволите на живота!

НЕКА ТВОЯТ СВЕЩЕН ДУХ
да ги води и закриля,
за да изпълнят напълно и докрай
ТВОЯТА ВОЛЯ на Земята и да се превърнат
в Извор на Обич и Светлина!

Благодарим ТИ, Господи,
че ги обгръщаш с Всевечната си Безусловна Любов,
която прави сега, винаги и навсякъде най-доброто за нас!
ДА ПРЕБЪДЕ ВЕЛИКИЯТ ТИ ПРОМИСЪЛ !

ГОСПОДИ, ТВОЯТА ВОЛЯ ДА БЪДЕ !
БЛАГОДАРИМ ТИ !
СЛАВА ТЕБЕ !

Амин! Аум! Аумен!
Амин! Аум! Аумен!
Амин! Аум! Аумен!

Харум! Харом! Харим!

Линк към видео на МОЛИТВА ЗА ДЕЦАТА
https://www.facebook.com/watch/?v=222490892000967

COLLECTIVE PRAYER FOR THE PROTECTION OF CHILDREN
January 2, Sunday at 12:00 noon, Bulgarian time

Dear friends!
Let us pray together for our children, for the Future of Planet Earth!
Let us give our tribute, with Love and care, to ask for their protection and Blessing!
Everyone who has understood that we are all One, is invited to participate with Love in this prayer!

On January 2, 2022 – Sunday, at 12.00 o’clock at noon Bulgarian time – no matter where in the world you are, People – take a minute to read the  PRAYER FOR CHILDREN!

Dear friends, join the Facebook event and invite your friends!
Share the event, the prayer really needs to reach more people…

Together for the Future of Planet Earth!

Blessed are the people, mediums of the Divine Love and care for others!

Silvina Bel Ilali, Georgi Izvorski

PRAYER FOR THE CHILDREN
by Silvina Bel Ilali

O LORD OUR GOD,
ALMIGHTY FATHER,
CREATOR of Heaven and Earth,
of everything visible and invisible!
We pray with our Spirit, with our soul,
with our mind and our conscience,
with our heart and our will to hear our prayer!

Protect and Guide Your CHILDREN – The FUTURE of the Planet Earth!
Bless their Spirit and their Soul
to be useful and valiant people, worthy citizens of the world!
Fill their souls with Peace, Love, Acceptance and Belief in Life,
and a strong will to apply the Divine Virtues!
Give them Health and Blessing,
in order to protect them from the temptations and traps of the world!
Save them from the unworthy!
Give them success in Any Good Endeavour!
Give them the Gift to recognize the corruption and keep it from them,
let them be pure and chaste!
Give them the strength to overcome the difficulties,
the trials and the troubles of life!

LET YOUR HOLY SPIRIT guide and protect them,
to fulfil fully and completely YOUR WILL on Earth
and become a Source of Love and Light!

Thank you, Lord, that you surround them with Your Eternal Unconditional Love,
which does now, always and everywhere the best for us!
MAY YOUR GREAT PROVIDENCE ABIDE!

O LORD, LET YOUR WILL BE DONE!
THANK YOU!
GLORY TO YOU!

Amen! Aum! Aumen!
Amen! Aum! Aumen!
Amen! Aum! Aumen!

Harum! Harom! Harim!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
Cart Overview