EN Flag
0
Post 6 1

Мили приятели! Човеци!

ЛЕЧИМ ЛИ Е КОРОНА ВИРУСЪТ И КАК МОЖЕМ ИСТИНСКИ ДА ПРЕДПАЗИМ НАС И ДЕЦАТА СИ ОТ НЕГО?
КАК ИСТИНСКИ можем да съберем силата си, за да помогнем и на много други хора, така че да се спре по-скоро разпространението на вируса, като получим истинска защита от болестта и справяне със страха ?!

Отговорът е Един. ОБЪРНЕТЕ СЕ В МОЛИТВА КЪМ БОГ за прошка и помощ!!!
Във Време кармично, което вече дойде и се вижда и от най-невярващите – Молитвата е ЕДИНСТВЕНОТО, което може да ни спаси.
Нека заедно се помолим на Светлата Сила с една от най-силните молитви на Георги Изворски!
Това е пореден шанс за възстановяване на здравето – физическо, душевно и духовно. Пореден шанс, който дава Небето, за да стане това по по-лек начин – такъв, какъвто само Бог може да даде.
От едната страна са страхът, болестите, агресията, неволите, кризите.
От другата са – Мирът, здравето, духовното израстване и благоденствието.
Крачката е – Молитвата!
Нека всеки, който е разбрал, че всички сме Едно и е разбрал силата на МОЛИТВАТА, се включи с Любов в тази колективна молитва!
На 18 март 2020г.– сряда, 12.00 ч. на обяд  местно време – независимо къде по света се намирате, Човеци, загрижени за себе си, за близките си, за Цялото – отделете една минута за прочитане на молитвата!

Споделете молитвата в групи и на профила си –
тя наистина трябва да достигне до повече хора…
ЗаЕдно с Бога сме МОЩ!

Благословени хората, проводници на Божествената Любов и грижа за другите!
Мир Всем! Бог ни обича!

Силвина Бел Илали, Георги Изворски

“Ако сам не можеш да си помогнеш, съберете се десет, сто души или цял народ, помолете се заедно и в скоро време ще имате резултат. Когато много души се молят заедно за едно и също нещо, молитвата им се приема. Колективната молитва е силна. Молете се един за друг.
Закон е: когато един човек се моли усърдно, с него заедно се молят всички хора, с които той е в хармония.
Духовното обяснение е, че Бог уважава повече колективното, единното за хората желание.
Научното обяснение
 е, че единното мислене на хората е усилен сигнал от информационна енергия, която се изпраща към Бога и се приема от Него по-лесно и по-точно.”

Учителя Петър Дънов

Молитвата е част от книгата „Озарения по Пътя – Молитви, Формули, Послания“ на Георги Изворски
https://georgiizvorski.com/book/ozarenia-po-patia/

 

МОЛИТВА ЗА КОЛЕКТИВНО ЗДРАВЕ

ГОСПОДИ, БОЖЕ наш,
ТАТКО ВСЕДЪРЖИТЕЛЮ,
ТВОРЕЦО на Небето и Земята,
на всичко видимо и невидимо!

Молим ТЕ, дари на нас, на децата ни
и на всички същества, за които е Волята Ти да бъде помогнато,
ТВОЯ СЪВЪРШЕН МИР,
ХАРМОНИЯ И БЛАГОДАТ,
дари ни ТВОЯТА ЖИВОТВОРЯЩА ЛЕЧЕБНА СИЛА и МОЩ,
за да излекуваме напълно душите и телата си,
за да изпълняваме по-съвършено ТВОЯТА ВОЛЯ
и да живеем винаги според
ТВОЯТА ВЕЛИКА ЛЮБОВ,
ТВОЯТА ВСЕВЕЧНА МЪДРОСТ,
ТВОЯТА ОСЛЕПИТЕЛНА ИСТИНА,
ТВОЯТА ПРЕЧИСТА СПРАВЕДЛИВОСТ и
ТВОЯТА ИЗУМИТЕЛНА ДОБРОТА.

Благодарим ТИ
от цялата си
душа, ум, сърце и воля!

ГОСПОДИ, ТВОЯТА ВОЛЯ ДА БЪДЕ !
БЛАГОДАРИМ ТИ!
СЛАВА ТЕБЕ!

Амин! Аум! Аумен!
Амин! Аум! Аумен!
Амин! Аум! Аумен!

Харум! Харом! Харим!
Харум! Харом! Харим!
Харум! Харом! Харим!

 

Dear Friends! Humans!

IS THE CORONA VIRUS CURABLE AND HOW CAN WE REALLY PROTECT OURSELVES AND OUR CHILDREN FROM IT? HOW CAN WE REALLY put our strength together, to help many people, in order to stop sooner the spread of the virus?

There is One answer. TURN TO GOD IN A PRAYER for forgiveness and help!!!
In a karmic Time, which has already come, everyone sees even the most unbelieving – Prayer is the ONLY ONE that can save us.
Let us pray together to the Bright Force with one of the strongest prayers of Georgi Izvorski!
This is another chance to recover health – physical, mental and spiritual. Another chance Heaven gives to make it in an easier way – the kind that only God can give.
On the one hand are fear, disease, aggression, adversity, crises.
On the other are – Peace, health, spiritual growth and prosperity.
The step is – Prayer!
Everyone who has understood that we are all One and knows the strength of the PRAYER, is invited to participate with Love in this prayer!

On March 18 – Wednesday, 12.00 noon, local time – no matter where in the world you are, Humans caring for yourself, your loved ones, the Whole – take a minute to read the prayer!

Please, share the prayer – it really needs to reach more people …
TOGETHER with GOD we are a MIGHT!

Blessed are the people, mediums of the Divine Love and care for others!
Peace to all! God loves us!

Silvina Bel Ilali, Georgi Izvorski

“If you cannot help yourself, then get together ten, one hundred people or a whole nation, pray together and you will soon have a result. When many people pray together for the same thing, their prayer is accepted. Collective prayer is strong. Pray for one another.
The law is
: when a person prays diligently, all the people with whom he is in harmony pray together.
The spiritual explanation
is that God respects the collective, united desire of people.
The scientific explanation
is that people’s unified thinking is an amplified signal of informational energy being sent to God and received from Him more easily and accurately.”

Master Peter Deunov

The prayer is part of the book of Georgi Izvorski “Enlightenments on the Road – Prayers, Formulas, Messages“
https://georgiizvorski.com/book/ozarenia-po-patia/


PRAYER FOR COLLECTIVE HELP

O LORD, our GOD,
ALMIGHTY FATHER,
CREATOR of Heaven and Earth,
of everything visible and invisible!

We beg YOU, give us and our kids and all beings
for whom Your Will is to be helped,
YOUR PERFECT PEACE,
HARMONY AND BLESSING,
give us YOUR LIFEGIVING HEALING POWER AND MIGHT,
to heal completely our souls and bodies,
to fulfill more perfectly YOUR WILL
and always live according to
YOUR GREAT LOVE,
YOUR ETERNAL WISDOM,
YOUR DAZZLING TRUTH,
YOUR PURE JUSTICE AND
YOUR AMAZING GOODNESS.

We thank YOU
from our whole soul, mind,
heart and will!

O LORD, may your Great Providence abide!
THANK YOU!
Glory to YOU!

Amen! Aum! Aumen!
Amen! Aum! Aumen!
Amen! Aum! Aumen!

Harum! Harom! Harim!
Harum! Harom! Harim!
Harum! Harom! Harim!

 

7 Comments
 • Радка Янева
  10:22 PM, 16 март 2020

  Благодаря, включвам сеБлагословение и Светлина Ва. И за Всички добри хора на Земята! Волята на Отца да бъде! Аминъ, Аум, Аумен!

 • Nadezhda Mirkova
  11:37 AM, 18 март 2020

  Blagodaria !!! VKLUCHVAM SE !!!

 • Маргарита Теодосиева
  12:09 PM, 18 март 2020

  Здравейте ! Да разбирам ли, че тази молитва ще я отправяме към Бог, всеки ден в 12 часа до края на пандемията по света и у нас ?!!

  • Georgi Izvorski
   2:08 PM, 18 март 2020

   Здравейте! 9999 Човека – обединени днес в 12.00 местно време – в колективна молитва за Здраве!
   Тази Молитва е изключително чудодейна и мощна, както всички молитви на Георги Изворски и Силвина Бел Илали.
   При нужда можете да си я казвате винаги.

   С колективната молитва днес – облак като дим – напусна Земята.
   ПРОГРАМАТА НА КОРОНА ВИРУСА НАПУСНА ЗЕМЯТА. Няма я! Това – значи – че и вирусът – много скоро ще изчезне!!!
   От още днес хората, болни – ще почнат да се подобряват…
   това е изключителна новина!!!!
   Божията милост даде поредна отсрочка на хората – да се коригират и обърнат към Него…

 • Nadezhda Mirkova
  12:10 PM, 18 март 2020

  Blagodaria za kolektivnata meditacia !!! CHYVSTVAM SE PREKRASNO !!! NADIA MIRKOVA

 • Маргарита Теодосиева
  4:11 PM, 18 март 2020

  БЛАГОДАРЯ ! АМИН !

 • Diana
  6:04 PM, 18 март 2020

  Направих го! 12 на обяд Торонто, Канада.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
Cart Overview