0
Post 4 1

МОЛИТВА ЗА ДЕЦАТА
по Силвина Бел Илали

ГОСПОДИ, БОЖЕ НАШ,
ТАТКО ВСЕДЪРЖИТЕЛЮ,
ТВОРЕЦО на Небето и Земята,
на всичко видимо и невидимо!

Молим ТЕ,
с Духа си, с душата си, с ума и разума си,
със сърцето и с волята си да чуеш молитвата ни!

Пази и закриляй Твоите ДЕЦА – БЪДЕЩЕТО на Планетата Земя!
Благослови Духът и Душата им,
за да бъдат полезни и доблестни хора, достойни граждани на света!
Изпълни душите им с Мир, Любов, Приемане и Вяра в Живота,
и силна Воля да прилагат Божествените Добродетели!
Дари им Здраве и Благословение,
за да бъдат предпазени от внушенията и примките на света!
Пази ги от недостойните!
Дай им успех във Всяко Добро Начинание!
Дай им Дара да разпознават покварата и ги пази от нея,
нека бъдат непорочни и целомъдрени!
Дай им сила да преодоляват трудностите, изпитанията и неволите на живота!

НЕКА ТВОЯТ СВЕЩЕН ДУХ
да ги води и закриля,
за да изпълнят напълно и докрай
ТВОЯТА ВОЛЯ на Земята и да се превърнат
в Извор на Обич и Светлина!

Благодарим ТИ, Господи,
че ги обгръщаш с Всевечната си Безусловна Любов,
която прави сега, винаги и навсякъде най-доброто за нас!
ДА ПРЕБЪДЕ ВЕЛИКИЯТ ТИ ПРОМИСЪЛ !

ГОСПОДИ, ТВОЯТА ВОЛЯ ДА БЪДЕ !
БЛАГОДАРИМ ТИ !
СЛАВА ТЕБЕ !

Амин! Аум! Аумен!
Амин! Аум! Аумен!
Амин! Аум! Аумен!

Харум! Харом! Харим!

 

PRAYER FOR THE CHILDREN
by Silvina Bel Ilali

O LORD OUR GOD,
ALMIGHTY FATHER,
CREATOR of Heaven and Earth,
of everything visible and invisible!

We pray with our Spirit, with our soul,
with our mind and our conscience,
with our heart and our will to hear our prayer!

Protect and Guide Your CHILDREN – The FUTURE of the Planet Earth!
Bless their Spirit and their Soul
to be useful and valiant people, worthy citizens of the world!
Fill their souls with Peace, Love, Acceptance and Belief in Life,
and a strong will to apply the Divine Virtues!
Give them Health and Blessing,
in order to protect them from the temptations and traps of the world!
Save them from the unworthy!
Give them success in Any Good Endeavour!
Give them the Gift to recognize the corruption and keep it from them,
let them be pure and chaste!
Give them the strength to overcome the difficulties,
the trials and the troubles of life!

LET YOUR HOLY SPIRIT guide and protect them,
to fulfill fully and completely YOUR WILL on Earth
and become a Source of Love and Light!

Thank you, Lord, that you surround them with Your Eternal Unconditional Love,
which does now, always and everywhere the best for us!
MAY YOUR GREAT PROVIDENCE ABIDE!

O LORD, LET YOUR WILL BE DONE!
THANK YOU!
 GLORY TO YOU!

Amen! Aum! Aumen!
Amen! Aum! Aumen!
Amen! Aum! Aumen!

Harum! Harom! Harim!

1 Comment
  • Tatiana
    10:09 PM, 6 юни 2020

    Толкова е хубаво Толкова е истинско

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

bg_BG
Cart Overview