Post 18

ГОСПОДИ, БОЖЕ наш,
ТАТКО ВСЕДЪРЖИТЕЛЮ,
ТВОРЕЦО на Небето и Земята,
на всичко видимо и невидимо!

Послушай днешната ни молитва,
която е за всички души преселили се във Вечността.
ГОСПОДИ, утеши живите и прости прегрешенията на заминалите Отвъд –
близки и далечни, роднини и приятели,
познати и непознати души …

Прости и на мен, ако с нещо съм оскърбил или наранил,
по какъвто и да е начин, в този живот или при другите ми идвания на Земята, тези заминали души!

Изпрати ангелите СИ да помогнат
за освобождаването на тези души и да ги съпроводят
до твоите Селения в сферите на Вечността,
най-подходящи за тяхното развитие!

Дай им възможност за продължаване на тяхната еволюция,
за да станат ТВОИ разумни чада,
като прилагат винаги и навсякъде
ВЕЛИКИТЕ ПРИНЦИПИ
на ТВОЯТА ЛЮБОВ, МЪДРОСТ и ИСТИНА !

ГОСПОДИ, ТВОЯТА ВОЛЯ ДА БЪДЕ !
БЛАГОДАРИМ ТИ !
СЛАВА ТЕБЕ !

Амин! Аум! Аумен!
Амин! Аум! Аумен!
Амин! Аум! Аумен!

Молитвата е част от книжката с молитви, формули, послания на Георги Изворски „Озарения по пътя“
https://georgiizvorski.com/book/ozarenia-po-patia/

Много хора си заминават днес, без някой да се е помолил за тях.
Молете се с Тази Молитва за вашите заминали близки, за да им помогнете да направят по-лесно Прехода.
Молитвата е подходяща за освобождаване на блуждаещи души от домове или за такива,
които са се прилепили и обсебили друг човек.
Заминалите все по-често в последните времена остават тука –
около близките си или около други хора, с които имат неуредени кармични отношения.
Молейки се така за тях – помагаме на тях, помагаме и на всички души,
запътили се към Вечността, помагаме и на самите себе си,
защото Животът с Молитва за другите е винаги добър, хармоничен, мирен, благодатен.

Силвина Бел Илали

PRAYER FOR THOSE PASSED INTO ETERNITY
by SIlvina Bell Ilali

O LORD my God,
ALMIGHTY FATHER,
CREATOR of Heaven and Earth,
of all things visible and invisible!

Listen to our prayer today, which is for all souls, who moved into Eternity.
LORD, comfort the living and forgive the sins of those who have passed Beyond –
close and distant, relatives and friends, familiar and unknown souls…..

Forgive me, too, if I have offended or hurt with something,
by whatever means possible, these departed souls,
in this life or in my other comings to the Earth.

Send YOUR angels to help with the liberation of these souls
and to accompany them to Your Realms in the Eternity,
best suited to their development!

Give them the opportunity to continue their evolution
and to become YOUR wise children, who always and everywhere apply the
GREAT PRINCIPLES OF YOUR LOVE, WISDOM AND TRUTH!

O LORD, LET YOUR WILL BE DONE!
THANK YOU!
GLORY TO YOU!

Amen! Aum! Aumen!
Amen! Aum! Aumen!
Amen! Aum! Aumen!

Harum! Harom! Harim!

Many people leave today, without anyone praying for them.  Pray with this Prayer for your departed loved ones, to help them to make the transition easier.
The Prayer is appropriate for the release of wandering souls from homes or for those who became stuck and possessed another person.
The departed increasingly remain in recent times here – around their loved ones or other people with whom they have unsettled karmic relationships.
By praying for them – we help them, we help all the souls who are moving to Eternity,
we help ourselves as well, because Life with Prayer for others is always good, harmonious, peaceful, graceful.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
Cart Overview