Post 2

Мили приятели!

На 1 март – неделя, 12.00 ч. на обяд, местно време – независимо къде по света се намирате, Човеци, загрижени за себе си, за близките си, за Цялото – отделете една минута за прочитане на молитвата!

С тази молитва ще започне Божествено лечение, което ще помогне на хората, казали молитвата, с подсилване на имунната им система и защита срещу корона вируса и други болести, както и за лечение на съществуващи заболявания…
Настъпи ключов момент в еволюцията на Земята, в който заедно да се помолим за Помощ и Подкрепа от Светлата Сила!
Това е една от най-силните молитви на Георги Изворски – помогнала е в много тежки ситуации на много хора. Целта на молитвата е помощ преди всичко – за създаване на колективно квантово поле за пречистване кармата на България за по-светло бъдеще!

Благословени хората, проводници на Божествената Любов и грижа за другите!
Мир Всем! Бог ни обича!

Силвина Бел Илали, Георги Изворски

Споделете молитвата  – тя наистина трябва да достигне до повече хора…
ЗаЕдно с Бога сме МОЩ!

“Ако сам не можеш да си помогнеш, съберете се десет, сто души или цял народ, помолете се заедно и в скоро време ще имате резултат. Когато много души се молят заедно за едно и също нещо, молитвата им се приема. Колективната молитва е силна. Молете се един за друг.
Закон е: когато един човек се моли усърдно, с него заедно се молят всички хора, с които той е в хармония.
Духовното обяснение е, че Бог уважава повече колективното, единното за хората желание.
Научното обяснение
 е, че единното мислене на хората е усилен сигнал от информационна енергия, която се изпраща към Бога и се приема от Него по-лесно и по-точно.”

Учителя Петър Дънов

Молитвата ще бъде казана колективно в същия час – на събитието на Георги Изворски и Силвина Бел Илали в София, където се очаква да присъстват около 400 човека.
Линк към събитието: https://georgiizvorski.com/mir-radost-savarshenstvo-beseda-i-lecheben-seans-1-mart-sofiya/
Линк към събитието във фейсбук: https://www.facebook.com/events/794242007739799/
Ще излъчваме на живо общата молитва от залата в София в страницата на Георги Изворски: https://www.facebook.com/georgiizvorski/

 

КОЛЕКТИВНА МОЛИТВА ЗА ПОМОЩ

O LORD our God,
FATHER ALMIGHTY,
CREATOR of Heaven and Earth,
of all visible and invisible!

YOU ARE THE LIGHT, THE LOVE AND LIFE!
ТИ ни даряваш Великите СИ Животворни милости и блага!
ГОСПОДИ, молим ТЕ за Милост,
дай ни сила, да приемем изпитанията като всепречистващ огън
and bless the healing of our souls and bodies,
за да възстановим връзката си с ТЕБ
and to live and learn according to YOUR GREATEST VIRTUES -
LOVE, WISDOM AND TRUTH!
LORD, we will endeavour to serve you faithfully
and fully in all days of our life!

ТВОЯТА ВОЛЯ ДА БЪДЕ!
THANK YOU!
GLORY TO YOU !

Amen! Aum! Aumen!
Amen! Aum! Aumen!
Amen! Aum! Aumen!

Молитвата е част от книгата „Озарения по пътя – Молитви, Формули, Послания“
https://georgiizvorski.com/book/ozarenia-po-patia/

 

Dear friends!

A key moment has come to the evolution of the Earth, in which we will pray together for Help and Support from the Bright Force!

This is one of the strongest prayers of Georgi Izvorski – it has helped a lot of people in many difficult situations. The purpose of the prayer is first and foremost help – to create a collective quantum field for purifying Bulgaria’s karma for a brighter future! This is an opportunity of support in the spiritual growth and help to restore the health – physical, mental and spiritual.

Everyone who has understood that we are all One is invited to participate with Love in this prayer!
On March 1 – Sunday, 12.00 noon, local time – no matter where in the world you are, Humans caring for yourself, your loved ones, the Whole – take a minute to read the prayer!

Please, share the prayer  – it really needs to reach more people …
TOGETHER with GOD we are a MIGHT!

Blessed are the people, mediums of the Divine Love and care for others!
Peace to all! God loves us!

Silvina Bel Ilali, Georgi Izvorski

If you cannot help yourself, then get together ten, one hundred people or a whole nation, pray together and you will soon have a result. When many people pray together for the same thing, their prayer is accepted. Collective prayer is strong. Pray for one another.
The law is
: when a person prays diligently, all the people with whom he is in harmony pray together.
The spiritual explanation
is that God respects the collective, united desire of people.
The scientific explanation
is that people’s unified thinking is an amplified signal of informational energy being sent to God and received from Him more easily and accurately.

Master Peter Deunov

We will say together the prayer at the same hour – at the event of Georgi Izvorski and Silvina Bell Ilali in Sofia, where about 400 people are expected to attend.

Link of the event: https://georgiizvorski.com/mir-radost-savarshenstvo-beseda-i-lecheben-seans-1-mart-sofiya/
Link of the event in facebook: https://www.facebook.com/events/794242007739799/
We will broadcast the collective prayer live from the event in Sofia on Georgi Izvorski’s facebook profile: https://www.facebook.com/georgiizvorski/

 

COLLECTIVE PRAYER FOR HELP

O LORD, our GOD,
ALMIGHTY FATHER,
CREATOR OF HEAVEN AND EARTH,
of everything visible and invisible!

YOU ARE THE LIGHT, THE LOVE AND THE LIFE!
YOU are giving us YOUR Great Life-giving graces and goods!
O LORD, we beg YOU for Mercy,
give us strength, to accept the trials as an all-purifying fire,
and bless the healing of our souls and bodies,
in order to restore our broken relationship with YOU
and to live and learn according to YOUR GREATEST VIRTUES –
THE LOVE, THE WISDOM AND THE TRUTH!
O LORD, we will endeavor to serve YOU faithfully
and fully in all the days of our life!

O LORD, may your Great Providence abide!
THANK YOU!
Glory to YOU!

Amen! Aum! Aumen!
Amen! Aum! Aumen!
Amen! Aum! Aumen!

The prayer is part of the book “Enlightenments on the Road” – Prayers, Formulas, Messages
https://georgiizvorski.com/book/ozarenia-po-patia/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
Cart Overview